Twee leden voor de Raad van Commissarissen

Vanwege het aflopen van de benoemingstermijnen per mei 2018, werft Vidomes twee nieuwe leden voor haar RvC: één commissaris op voordracht van de Huurdersraad (HR) en één commissaris op voordracht van de Ondernemingsraad (OR).

Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat allen generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helikopterview en daarnaast een specifiek aandachtsgebied of invalshoek hebben. Alle leden zijn besluitvaardig en resultaatgericht en in staat scherpe discussies collegiaal te voeren.

Zij hebben goed inzicht in de rol en positie van het toezichthoudende orgaan en een affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van Vidomes. De leden zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban.

Voor deze vacatures is het wenselijk dat de kandidaten oog hebben voor stakeholder management, dat zij een echte gesprekspartner willen zijn voor de verschillende gremia, bereid zijn zitting te nemen in verschillende commissies (bv remuneratiecommissie) en een bepaalde binding hebben met de regio.

Verder dienen de kandidaten te voldoen aan de criteria voor commissarissen zoals opgesteld door de Autoriteit Woningcorporaties, te weten:

 • Authenticiteit: consistent en open, gedecideerd, standvastig en zakelijk, inspirerend en met flair;
 • Bestuurlijk inzicht: realiteitszin, gezond verstand en bewustzijn van complexiteit woningcorporaties, inzicht in strategische afwegingsprocessen, gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, kunnen adviseren over de strategische visie en uitvoering van het beleid;
 • Helikopterview; in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden en over alle dossiers en commissies heen te kunnen kijken;
 • Integriteit en moreel besef: moreel, ethisch en aanspreekbaar;
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid: besef van specifieke (maatschappelijke) rol woningcorporaties, een bijdrage kunnen leveren aan de positionering van Vidomes;
 • Onafhankelijke oordeelsvorming: op afstand informatie kunnen analyseren, behoordelen en toetsen om opbouwend kritische vragen te durven stellen, procedureel sterk;
 • Teamspeler; in staat om in teamverband te functioneren, gevoel voor en warm hart voor mensen, zich flexibel kunnen opstellen, mee willen denken en rolbewuste gesprekspartner willen zijn, behulpzaam met scherp moreel kader;
 • Visie: realistisch, toekomstgericht en risicobewust;
 • Zelfreflectie.

Vidomes streeft naar diversiteit in haar organisatie en dus ook in haar RvC. Hieronder wordt verstaan verscheidenheid in geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Gezien de huidige samenstelling van de raad gaat sterk de voorkeur uit naar jongere vrouwelijke kandidaten en/of kandidaten (man of vrouw) met een migratieachtergrond die in staat zijn integraal naar de verschillende portefeuilles te kijken en over expertise beschikken op het gebied van:

 • Volkshuisvesting / Public governance:
  Dat betekent affiniteit met semi overheden en corporaties, aandacht voor duurzaamheid, inzicht in volkshuisvestingsbeleid, huurbeleid, sociale woningbouw, verduurzaming, betaalbaarheid woningen, huurdersraad, stakeholder veld, gevoel voor professionaliseren van een RvC etc.
 • HR / Werkgeverschap / Medezeggenschap / Public governance:
  Dat betekent hart hebben voor personeel en werkgeverschap, betrokken zijn bij de doelgroep van Vidomes, inzicht in instroom en doorstroom werknemers, talent en organisatie ontwikkeling, affiniteit met semi overheden en corporaties, gevoel voor professionaliseren van een RvC, kennis van de WOR etc.

De bruto vergoeding voor een lid van de RvC is voor 2018 op jaarbasis € 13.500,-, excl. btw.

De verschillende reglementen en de governance code woningcorporaties 2015 vindt u op deze pagina.

Meer informatie over de vacatures en de sollicitatieprocedure

Terug naar overzicht