Van der Goesstraat en Van Schuijlenburchstraat

Delft

In juni 2017 nam Vidomes het sloopbesluit voor het woongebouw. De 86 woningen worden gesloopt en er komt nieuwbouw voor terug. Onze RvC stemde in oktober 2017 in met het investeringsbesluit voor het voorlopige nieuwbouwplan.

Hoe ziet de nieuwbouw eruit?
Er komt een gevarieerd woningaanbod van sociale huurwoningen terug, met eengezinswoningen en 2-, 3-, en 4-kamer appartementen. Er ligt op dit moment een voorlopig nieuwbouwplan, dat we in het najaar 2017 tijdens 2 inloopbijeenkomsten presenteerden aan onze eigen bewoners en omwonenden.

Ruimtelijke procedures
Voordat we het nieuwbouwplan definitief kunnen vaststellen en later realiseren, moeten een aantal ruimtelijke procedures worden doorlopen. Het bestemmingsplan wordt herzien in combinatie met een omgevingsvergunning (de vroegere ‘bouwvergunning’). Bij deze procedures hoort ook het goed informeren van alle betrokkenen. Dat doen we met nieuwsbrieven en inloop- en informatiebijeenkomsten.

Het is voor de bewoners een ingrijpend besluit
Dat begrijpen wij heel goed. Zij moeten verhuizen. Iets waar veel bij komt kijken. Sinds 1 november 2017 hebben onze bewoners een voorrangsverklaring. Daarmee kunnen zij met voorrang zoeken naar een andere passende woning. De voorrangsverklaring is een jaar geldig.

Sociaal plan
Het bestuur van Vidomes stelde het sociaal plan op 28 juni 2017 definitief vast. Het geldt vanaf die datum voor alle huurders uit het complex. Alle huurders hebben het sociaal plan inmiddels ontvangen.

Wilt u meer weten?
Kijk dan bij de veelgestelde vragen die u hieronder vindt. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op.

Aanbod
Huur
Plaats
Delft
Soort
Sloop/nieuwbouw
Status
In uitvoering

Er is een huurgewenningsregeling. Wat is dat eigenlijk?

Dit is een regeling die u helpt wennen als u in een nieuwe woning meer huur gaat betalen. Deze regeling is gebaseerd op de oorspronkelijke huur die u betaalt: de huur zonder huurverlaging. Deze regeling geldt als uw huur minimaal € 50,- per maand méér is dan u oorspronkelijk betaalde. Dit geldt ná verrekening van de huurtoeslag, en wordt in 4 jaar afgebouwd. U komt ook in aanmerking voor huurgewenning als u naar een vrije sector huurwoning verhuist.

Daarnaast vergoeden we de administratiekosten van het nieuwe huurcontract en de legeskosten van de huisvestingsvergunning. Om te voorkomen dat u dubbele huurlasten heeft, betaalt u de laatste maand geen huur meer voor uw woning.

Hoe gaat de nieuwbouw eruit zien?

We bouwen een gevarieerd programma, met verschillende typen sociale huurwoningen. Er komen eengezinswoningen en 2-, 3-, 4- en 5-kamerwoningen. We bouwen ongeveer hetzelfde aantal woningen dat er nu staat. In het najaar ziet u meer van het nieuwbouwplan!

Hoe moet ik bij beëindiging van het huurcontract mijn woning achterlaten?

Omdat de woningen gesloopt worden, gelden andere regels dan normaal. De opzichter maakt afspraken met u over hoe u de woning achterlaat. Ook bespreekt u met onze opzichter wat u moet doen met de voorzieningen die u zelf heeft aangebracht. Denk bijvoorbeeld aan keukens of installaties. Bij het huisbezoek staat dit onderwerp ook op de agenda.

Is het sociaal plan al definitief?

Ja, het sociaal plan is defintief vastgesteld. De bewoners hebben een exemplaar van ons ontvangen. Het is ingegaan op 28 juni 2017. De urgentie gaat in per 1 november 2017.

Is verlenging van de urgentie mogelijk?

Conform de huisvestingverordening van de gemeente Delft is verlenging van de urgentie niet mogelijk. Vidomes overlegt nog met de gemeente over dit onderwerp. Verlengd de gemeente de urgentie toch, dan is dit hooguit een paar maanden. Het is dus belangrijk dat u zo snel mogelijk op zoek gaat naar een andere woning.

Goed om te weten is dat een verlenging - als het aan de orde is - alleen gegeven wordt als na een jaar blijkt dat u goed gezocht heeft en actief op woningen reageerde.

Kan ik terug als de nieuwe woningen er eenmaal staan?

Ja, dat kan, als u voordat u verhuist aan ons door geeft dat u hierin geïnteresseerd bent. U wordt in dat geval al uitgenodigd voordat de woningen op Woonnet Haaglanden terechtkomen. U krijgt dus voorrang als u daar nu ook woont. Dit is wel onder voorwaarden:

  • passend inkomen (max € 45.225,-) en
  • een passende gezinssamenstelling

Krijg ik een huurverlaging?

Ja, we verlagen de huur zelfs met 60%. We doet dit met terugwerkende kracht vanaf 1 december 2016 tót het moment dat u de woning verlaat. Voor meer details over bijvoorbeeld huurtoeslag of huurachterstand sturen wij u binnenkort een brief.

Onderhoudt Vidomes de woningen nog wel tot aan de sloop?

Jazeker! Voorop staat dat u er veilig kunt wonen. Is dit níet zo, dan doen we er wat aan. Daarnaast halen wij schimmel consequent uit de woningen weg. Ook al moeten we hier vaker voor terugkomen. We zorgen ervoor dat de woningen wind- en waterdicht zijn. Wel hopen we dat u begrijpt dat we per melding afwegen hoe we de klacht oplossen. Bijvoorbeeld: we zullen een kapot keukenblok eerder repareren dan vervangen.

Tot wanneer heb ik de tijd om te verhuizen?

Verhuizen kunt u in ieder geval tot 1 november 2018.

Verhuizen kost geld. Krijg ik ook een verhuiskostenvergoeding?

Ja, u krijgt eenmalig een vergoeding van  € 5910,- Wij betalen dit in 2 delen uit. U ontvangt deze vergoeding óók als u naar een vrije sector huurwoning of koopwoning verhuist.

Vervalt de urgentie als ik 3 woningen heb geweigerd?

Nee, u kunt dan met uw urgentie nog steeds op andere woningen reageren. Let op: als u een uitnodiging voor een woning krijgt en niets van u laat horen én niet naar de afspraak komt, wordt uw Woonpas automatisch 3 maanden geblokkeerd. Onze tip: laat dus in ieder geval iets van u horen!

Waarom is gekozen voor sloop en nieuwbouw?

Nieuwbouw biedt een betere kwaliteit, is energiezuiniger en heeft een langere levensduur. Daarnaast maakt nieuwbouw het mogelijk om een gevarieerder woningaanbod te bouwen met eengezinswoningen en appartementen met 2, 3, 4 en 5 kamers. En tot slot: ná onderhoud en verbetering is de kwaliteit van de woning onvoldoende in vergelijking met de hoge kosten.

Wanneer krijg ik een urgentie, en wanneer gaat de urgentie in?

U krijgt een voorrangsverklaring (urgentie) als uw gezamenlijke inkomen lager is dan € 45.225,-. Huurders met een hoger inkomen komen niet meer voor een sociale huurwoning in aanmerking. Zij krijgen daarom ook geen urgentie. De urgentie gaat voor alle bewoners in per 1 november 2017 en is een jaar geldig.

Wanneer start de sloop?

We verwachten halverwege 2019 te starten met slopen van het complex.

Wat bespreken we tijdens het huisbezoek?

Van alles! We vertellen meer over het sociaal plan, en vullen samen de formulieren voor een voorrangsverklaring (urgentie) in. Vidomes vraagt deze voorrangsverklaring voor u aan. U moet in ieder geval ingeschreven staan als woningzoekende en een woonpas hebben. Die vraagt u snel en gemakkelijk aan via www.woonnet-haaglanden.nl. De kosten van de woonpas vergoedt Vidomes. Wij hebben hiervoor € 12,50 aan u overgemaakt. En heeft u nog andere zorgen of vragen? Stel ze ons gerust!

Wat gaat Vidomes doen om het in en om het complex leefbaar te houden?

Vidomes gaat een deel van de lege woningen tijdelijk verhuren via leegstandsbeheerder Interveste. Vidomes maakt in overleg met de bewoners van het Planteam afspraken over het profiel van deze tijdelijke bewoners. Sowieso hanteert Interveste een strenge selectie voor de tijdelijke huurders. Daarnaast krijgt een aantal van deze huurders een signalerende rol in het beheer van het complex.

Tot slot is er onze complexbeheerder: hij blijft aanspreekpunt op het complex. En we maken afspraken met de gemeente en met Avalex. Met de politie maken we afspraken over onderhoud van de omgeving, afval en veiligheid.

Wat gebeurt er als ik na een hele tijd nog geen woning heb gevonden?

Het eerste half jaar zoekt u zelf naar een woning. Heeft u na een half jaar nog geen woning gevonden? Dan kijken we samen met u of en hoe wij u kunnen helpen.

Wat heb ik nodig voor het aanvragen van de urgentie bij het huisbezoek?

Voor het aanvragen van uw urgentie hebben we een aantal zaken nodig. Bijvoorbeeld inkomensgegevens en legitimatiebewijzen. Wat precies, laten we u weten tijdens het huisbezoek.

Wat staat er in het sociaal plan?

Kortgezegd: al uw rechten en plichten. Behalve de regels voor de voorrangsverklaringen (ook wel urgenties genoemd) staat in het sociaal plan dat u recht heeft op een verhuiskostenvergoeding. Ook vindt u er bijvoorbeeld de voorwaarden terug waaronder u in aanmerking kunt komen voor huurgewenning.

Welke aandacht en begeleiding komt er voor oudere bewoners of bewoners met gezondheidsproblemen?

Tijdens het huisbezoek bekijken we ieders situatie: gezinssamenstelling, financiële omstandigheden, gezondheid, enz. Ook bespreken we of u extra begeleiding nodig heeft bij het zoeken naar een woning of bij de verhuizing.

Zoekt Vidomes mij ook nog op?

Ja, we zijn al bij alle bewoners op huisbezoek geweest.