Prestatieafspraken met partners

De prestatieafspraken 2024 met de gemeenten, huurdersorganisaties en collega-corporaties over sociaal wonen zijn rond voor vier van onze werkgemeenten. Deze jaarlijkse afspraken zijn vernieuwd, aangescherpt óf aangevuld. Het is vast geen verrassing dat de woningnood, leefbaarheid, duurzaamheid en energiearmoede extra aandacht krijgen.

Grote maatschappelijke opgaven, begrensde mogelijkheden en stevige ambities: het is best een klus om de prestatieafspraken te maken. Daarom beginnen we daar al in de zomer mee - in samenwerking met onze Huurdersraad. De afspraken voor Leidschendam-Voorburg, Delft, Rijswijk en Zoetermeer zijn rond. Omdat we relatief weinig woningen hebben in Den Haag, maken we daar afzonderlijke afspraken voor. Deze volgen nog.

Woningnood tegengaan #SamenDoorpakken

Onze bestuurder Daphne Braal is positief over het resultaat. “In alle vier gemeenten zetten we in op meer én sneller bouwen, om de woningnood tegen te gaan. Daarnaast is een eerlijke verdeling van de sociale huurwoningen net zo belangrijk. Zo gaan we maximaal 30% toewijzen aan bijzondere aandachtsgroepen, zoals statushouders en uitstromers uit zorginstellingen. Zodat 70% van de woningen beschikbaar blijft voor de reguliere woningzoekenden, waar enorme wachtlijsten voor zijn.” Alle afspraken vragen veel inzet van álle partners. Daphne: “Belangrijk dus dat we de papieren afspraken snel omzetten naar acties."

Een greep uit de afspraken per gemeente

Meer weten? Rechts op deze pagina leest u alle prestatieafspraken.

Leidschendam-Voorburg

 1. De corporaties realiseren 750 sociale huurwoningen t/m 2030. Samen met de gemeente versnellen we daarvoor bestaande projecten én blijven we actief zoeken naar nieuwe locaties.
 2. We intensiveren de samenwerking rond energiebesparing. Zo gaan we samen door met energiehulpen, die bewoners tips geven om het energieverbruik te verlagen.
 3. We evalueren de inzet van de flatcoach. Positieve resultaten? Dan willen we als partners de inzet uitbreiden, zodat meer mensen zelfstandig kunnen blijven wonen.
 4. Bij geconcentreerde huisvesting van statushouders maken we afspraken of extra begeleiding en sociaal beheer nodig is vanuit de gemeente.
 5. We continueren de gezamenlijke en meerjarige inzet om de leefbaarheid te verbeteren in het programma Sterk voor Noord.

Zoetermeer

 1. De corporaties realiseren 1.400 sociale nieuwbouwwoningen t/m 2028. Om dat te bereiken geeft de gemeente prioriteit aan nieuwbouwprojecten met sociale huurwoningen.
 2. Om woningnood tegen te gaan, gaan we ook de hoogte in met optopwoningen. Een extra laag woningen op een gebouw. Een speciaal team zet zich in om procedures hiervoor te versnellen.
 3. We gaan door met de uitrol van het gebiedsprogramma Meerzicht, om de leefbaarheid te vergroten. Bovendien maken we een nieuw gebiedsplan voor Buytenwegh.

Rijswijk

 1. De partners zetten alles op alles - het 5 sporenbeleid genoemd - om te zorgen dat 30% van de woningen sociaal blijft in Rijswijk.
 2. Voor een efficiënte aanpak van ernstige woonoverlast werken gemeente en corporaties volgens het 'Convenant Gegevensuitwisseling'. Samen weet en kan je meer!
 3. De gemeente ondersteunt het passender maken van ouderencomplexen van corporaties. Denk aan het vergroten van de brandveiligheid en het uitbreiden van stalruimtes voor scootmobielen.

Delft

 1. We versnellen het tempo voor nieuwbouw: het percentage sociale huurwoningen moet boven de 33% blijven (zonder studentenwoningen). Daarvoor zijn in 2031 17.000 tot 17.500 sociale huurwoningen in de stad nodig. De plannen hiervoor stemmen gemeente en corporaties beter af.
 2. De gemeente en de Delftse corporaties stellen in 2024 plannen op voor de uitvoering van de energietransitie. Zo werken zij samen aan de realisatie van een open warmtenet.
 3. Een stevige gezamenlijke inzet voor het programma voor Delft-West. We willen dat het ook goed wonen is in de wijken Voorhof, Buitenhof en Tanthof West. En dat bewoners mee kunnen doen.
 4. In 2024 start Vidomes met een proef, waarbij mensen die samen geen gezin vormen een woning delen. Om zo bestaande woningen beter te benutten.

Den Haag

In Den Haag hebben we relatief weinig woningen. Waar weinig aan hoeft te gebeuren, omdat ze vrij nieuw zijn. Vooral duurzaamheid, neem zonnepanelen en klimaatadaptatie, heeft hier onze aandacht.