Vertalen / Translate

Convenant huisvesting zorgafhankelijke groepen Zoetermeer

- PERSBERICHT -

Cliënt vindt sneller een geschikte woning

Afgelopen vrijdag ondertekende Simone Westerman, regisseur sociaal wonen bij woningcorporatie Vidomes, het convenant 'huisvesting zorgafhankelijke groepen Zoetermeer’. Zij deed dit samen met de gemeente Zoetermeer, woningcorporaties Vestia en De Goede Woning en verschillende zorgaanbieders. Door het convenant is het mogelijk om inwoners die afhankelijk zijn van zorg, gemakkelijker geschikte woonruimte aan te bieden. In combinatie met zorg op maat.

Waarom dit convenant?
Zorgpartijen benaderden voorheen zelf de verschillende woningcorporaties voor woningen. En als er geen afspraken waren, dan was het vaak moeilijk om een geschikte woning voor een cliënt te krijgen. Alle partijen gaven aan structuur en transparantie te missen in dit proces. Daphne Braal, bestuurder Vidomes: “Soms duurde het lang voordat er een geschikte woning gevonden werd. Daar werd de cliënt dan vaak de dupe van. Het convenant zorgt voor duidelijkheid in het proces. Daarom juich ik deze samenwerking van harte toe.”

In het convenant staan afspraken over het totaal aantal woningen dat de corporaties beschikbaar stellen aan zorgafhankelijke groepen. De woningen worden niet alleen toegewezen volgens de afspraken met de specifieke zorgpartijen, er wordt ook gekeken naar de urgentie van een cliënt. En dat kan ook een cliënt van een zorgpartij zijn waar nog geen afspraken mee zijn. Deze nieuwe aanpak zorgt voor een centraal punt waar vraag naar, en aanbod van corporatiewoningen samenkomen.

Voor wie is het convenant bedoeld?
Het convenant is bedoeld voor mensen die vanuit een zorginstelling (weer) zelfstandig gaan wonen. Zij krijgen onder voorwaarden voorrang op een huurwoning. De huurovereenkomst wordt eerst voor een jaar afgesloten. De huurder tekent daarnaast ook een zorg- en/of begeleidingsovereenkomst. De huur- en zorgovereenkomst zijn aan elkaar verbonden. De huurder, zorginstelling en woningcorporatie bekijken voor het einde van de huurovereenkomst of deze kan worden omgezet naar een reguliere overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Meer zorgpartijen welkom!
De nieuwe werkwijze is een uitwerking van de Lokale Prestatieafspraken Zoetermeer 2019. De gemeente bekijkt of het mogelijk is om nog meer zorgaanbieders te betrekken bij deze nieuwe werkwijze. Zij kunnen zich alsnog aansluiten en het convenant later ondertekenen.

Wie ondertekenden het convenant?
Naast woningcorporatie Vidomes, ondertekenden De Goede Woning, Vestia, de gemeente Zoetermeer, en de zorgaanbieders Exodus, Fonteynenburg, Humanitas, Impegno, Ipse de Bruggen, Limor, MEE, Middin, Leger des Heils Reclassering en Reclassering Nederland het convenant.

Terug naar overzicht