‘Blij met het flink verbeterde oordeel van onze huurders!’

- persbericht -

Vidomes over Aedes benchmark: ‘blij met het flink verbeterde oordeel van onze huurders!’

Vandaag publiceerde brancheorganisatie Aedes de resultaten van de achtste benchmark voor de woningcorporatiesector. Onderwerpen als huurdersoordeel, onderhoud, betaalbaarheid en duurzaamheid staan centraal. Vooral het flink verbeterde oordeel van huurders van Vidomes valt op. “Hier zijn we heel blij mee!”, vertelt Vidomes-bestuurder Daphne Braal.

Huurdersoordeel flink verbeterd
Nieuwe huurders geven Vidomes een 8,1 tegenover een 7,7 het jaar ervoor. Daphne Braal: “Hier zijn we heel blij mee! Met name het persoonlijke contact met onze opzichters en verhuurconsulenten waarderen nieuwe en vertrekkende huurders enorm.” Huurders met een reparatieverzoek geven Vidomes net als vorig jaar een 7,8. Vidomes vindt deze bestendiging een mooie prestatie in deze roerige tijden.

Klantsignalen spelen een belangrijke rol in het continue verbeterproces bij Vidomes. “Het verder ontwikkelen van ons klantportaal ‘Mijn Vidomes’ is hier een goed voorbeeld van”, zegt Braal. In ‘Mijn Vidomes’ kunnen huurders laagdrempelig en snel een reparatieverzoek indienen, meldingen doen, gegevens wijzigen en documenten aanvragen. Braal: “Klantsignalen geven aanleiding om met onze huurders in gesprek te gaan. Ook met de partijen waar we mee samenwerken, zoals aannemers. Want we weten natuurlijk dat deze mooie cijfers niet betekenen dat het overal altijd goed gaat in de dienstverlening naar onze huurders.”

De verbetering op bedrijfslasten houden we vast
Over de bedrijfslasten vertelt Braal: “Sinds 2019 hebben we een actief beleid om onze beïnvloedbare bedrijfslasten te beperken en onze uitgaven heel scherp te koppelen aan de maatschappelijke resultaten die we willen bereiken.” Dit werpt zijn vruchten af. In het bijzondere Corona-jaar 2020 wist Vidomes de bedrijfslasten op hetzelfde niveau als 2019 te houden. Daar is Vidomes tevreden over. Braal vervolgt: “Vooral als we in ogenschouw nemen dat dit resultaat inclusief jaarlijkse prijsstijgingen is. En extra knap omdat het resultaat in 2019 eenmalig beter was door een incidentele meevaller.”

Vidomes zet meer dan gemiddeld in op leefbaarheid. “We zien dat onze intensieve overlastaanpak veel verschil maakt voor onze huurders. De iets hogere bedrijfslasten daarvoor nemen we voor lief. Onlangs hebben we het wijkbeheer naar al onze buurten uitgebreid. Onze wijkbeheerders en wijkmeesters zijn nu nog meer de ‘ogen en oren’ in alle wijken.”

Goede scores op beschikbaarheid en huisvesten van mensen met lagere inkomens
Vidomes zet al jaren stevig in op het beschikbaar houden van woningen voor mensen met lagere inkomens. Zo levert Vidomes in de regio Haaglanden bijna de helft van alle vrijkomende grotere woningen met een lage huurprijs. “Dat is veel”, zegt Maarten Vos, manager Strategie & Innovatie bij Vidomes, “want Vidomes bezit ongeveer 10% van alle sociale huurwoningen in de regio. We verhuren met 79% ook meer dan het landelijk gemiddelde aan de lagere inkomens. Mooi dat onze inzet zich over 2020 vertaalt in een B voor beschikbaarheid én een B voor het huisvesten van mensen in de sociale huursector.”

Vidomes’ huren zijn landelijk gezien relatief aan de hoge kant, in de regio iets boven het gemiddelde. Vos licht dit toe: “We hadden er in het verleden ook voor kunnen kiezen om meer van onze kwalitatief goede woningen te verkopen en liberaliseren. Maar daar hebben we niet voor gekozen: de wachtlijsten voor sociale huurwoningen waren dan nog langer geweest. Die kwalitatief goede woningen hebben echter wel een hogere sociale huurprijs. Dat is een lastig dilemma. We zetten daarom in op het uit de wind houden van de lagere inkomens, door heel gericht de huren te verlagen bij mensen met een laag inkomen en een hoge huur.” Dat deed Vidomes in 2021 maar liefst bij 2.000 huurders.

Voorbereiding in 2020 levert een record aan onderhoudsprojecten en nieuwbouw in 2021
“De voorbereidingen in 2020 werpen in 2021 z’n vruchten af”, vertelt Braal. “We leverden dit jaar prachtige nieuwbouw op in Delft: 91 woningen rond de Van Alkemadestraat en 36 woningen in de Schoemakerplantage. En 48 energieneutrale woningen aan het Rijnlandpad in Voorburg.”

Voor het nieuwe onderdeel 'isolatie' scoorde Vidomes een C. Vidomes verwacht de komende jaren flinke sprongen te maken in de verduurzamingsopgave en zet daar ook volop op in. Braal: “In Leidschendam ronden we op dit moment een project af met de verduurzaming van 270 woningen. Bovendien zorgden we voor een flinke verduurzaming van 36 woningen in Delft en 152 woningen in Zoetermeer. Ook zijn we gestart met een vergaande verbetering van de Jolandaflat in Rijswijk en eengezinswoningen in Zoetermeer. En onze projectenpijplijn zal ook de aankomende jaren goed gevuld blijven.”

In het streven naar een duurzamere woningvoorraad legt Vidomes in Zoetermeer op meer dan 250 daken zonnepanelen. “We hopen op gunstige marktontwikkelingen en wetgeving zodat we de komende jaren meer huurders deze kans kunnen bieden”, licht Braal toe. Op CO2-uitstoot scoort Vidomes weer een mooie A. Deze score is gebaseerd op het werkelijke energieverbruik.

De uitgaven van Vidomes aan vastgoedprojecten blijven stijgen door nieuwbouw en woningverbeteringen. In 2021 naar 25 miljoen in nieuwbouw en 43 miljoen in projectmatig en planmatig onderhoud.

Over de wooncrisis: ‘We doen alles wat in onze macht ligt’
Tot slot vertelt Braal: “We vinden het ontzettend belangrijk om alles te doen wat in onze macht ligt om de wooncrisis te tackelen. Daarom steken we dit jaar heel veel energie in het vinden van locaties waar we nieuwe sociale huurwoningen kunnen bouwen. In Delft, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg bereiden we inmiddels verschillende nieuwbouwprojecten voor. En we blijven uitkijken naar nieuwbouwkansen, want elke woning telt!”

------


Meer over de Aedes-benchmark
De Aedes-benchmark bestaat uit vijf prestatievelden: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud & verbetering en beschikbaarheid & betaalbaarheid. De benchmark maakt prestaties van corporaties inzichtelijk. Zo weten corporaties waar ze staan ten opzichte van andere vergelijkbare corporaties. Op basis van de benchmarkcijfers kunnen corporaties vervolgens de eigen prestaties gericht verbeteren, van elkaar leren en samenwerken. Aedes voerde de benchmark dit jaar voor het achtste achtereenvolgende jaar uit. Er deden 269 woningcorporaties mee. Zij vertegenwoordigen 98% van alle corporatiewoningen. Meer informatie vindt u op: benchmark.aedes.nl